Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

A tökéletes bánat felindítása és a lelki áldozás 

.

        A jelenlegi koronavírus járvány nagyon beleszólt az eddigi vallásos gyakorlatainkba, ezzel kapcsolatosan a Szentszék márciusban kétszer is megnyilatkozott.

.

        Mi hát a teendő?

        Tudjuk, hogy a súlyos bűnnel élő hívő Istennel és az Egyházzal csak a szentgyónás szentségében tud kiengesztelődni. Fölment ez alól azonban a fizikai vagy az erkölcsi lehetetlenség – mint, ahogyan ez a jelen időszakban is történik. Ilyen esetben a Katolikus Egyház Törvénykönyve szerint a bűneink alóli feloldozást rendkívüli módon is el lehet nyerni (vö. 960. kánon): először is az általános feloldozás által, és másodszor a tökéletes bánat felindítása által.

        Az általános feloldozás során a hívő (vagy hívők egy csoportja egyszerre) egyéni és teljes bűnbevallás nélkül – súlyos szükség esetén, a megyés püspök engedélyével és egy külön szertartás keretében – feloldozásban részesül.Mivel a jelen helyzetben sem személyes, sem általános feloldozásban nem részesülhetünk, marad A TÖKÉLETES BÁNAT. 

.

        Mi a tökéletes bánat?

        A tökéletes bánat nagyfokú szomorúság a bűn felett, mert a bűn, a minket szerető  Isten megbántása.

.

        Mi a tökéletes bánat hatása?

        A tökéletes bánat éppen azért, mert tökéletes szeretetből fakad, gyónás nélkül is eltörli a bűnöket, ha rendes szentgyónást végezni nem lehet.

.

        Hogyan kell felindítanunk magunkban a tökéletes bánatot?

        Megkeressük az általunk elkövetett bűnöket, amelyek elszakítottak bennünket Isten szeretetétől. Ugyanakkor a bűn következményeire is rá kell döbbennünk: elszakít bennünket Istentől, és ezzel nem csak a kárhozat állapotában vagyunk, de meghiúsítjuk Istennek velünk kapcsolatos  boldogító terveit! Ha úgy tetszik: zsákutcában rostokolunk!

.

        A tökéletes bánat felindításának van még két további fontos eleme. Először is a bánat felindítása már abban a reményben történhet, hogy bánatunk láttán Isten nekünk megbocsát és minket újra magához ölel!  A másik eleme a tökéletes bánatnak pedig tulajdonképpen egy megbízatás: ha az Isten szeretetből mindig – és most ismét – megbocsát nekünk, akkor nekünk is meg kell bocsátanunk felebarátainknak!

.

        Hogyan járjunk el tehát?

        A szentmise előtt egy fél órával helyezz ki az asztalra egy feszületet, gyújts gyertyát, és vizsgáld meg – a legutolsó szentgyónásod óta – életed eseményeit, különös tekintettel a bűneidre és vétkeidre, amelyeket tudva és akarva követtél el, kérdd rájuk Isten bocsánatát. Majd bánd meg őket ezekkel a szavakkal:

.

Ima a tökéletes bánat fölindításához

        Teljes szívemből bánom, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Édes Istenem, erősen elhatározom, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp (itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

.

        Azután a szentmisék alatt, az áldozás idején végezz lelki áldozást. És akkor Jézus Krisztus, Aki érted szenvedett és meghalt, és Aki Téged nagyon szeret, ismét szívedbe költözik! 

.

A lelki áldozás 

.

        A lelki áldozás olyan ájtatossági gyakorlat, mely Jézussal egyesít az eucharisztiában (Oltársizentségben), de nem a szentség vétele által, hanem olyan erős vágyakozás eredményeképpen, mely a szeretettől éltetett hitből ered. Ez a gyakorlat különösen akkor ajánlatos mint pl. most is a mai időkben, amikor a hívőknek nincs lehetőségük a szentmisén résztvenni. Ilyen időkben a lelki áldozás a legjobb eszköz arra, hogy lelki életünket megőrizzük és fejlesszük.

.

        A lelki áldozás feltételei

        A lelki áldozáshoz a konszekrált (átváltoztatott) szentostyában jelenlevő Jézussal való egyesülés utáni kifejezett vágyakozás szükséges.

.

        A lelki áldozás hatásai

        E gyakorlat hatásai hasonlóak a szentáldozáséihoz. Ezen áhítat hatásai sokrétűek; mindenekelőtt összeköti a lelket Krisztussal a hit és szeretet által, másrészről növeli a megszentelő kegyelmet, a szeretetet, és a többi erényt.

.

        A lelki áldozás módja

        Tarts bűnbánatot, különösen azok fölött a bűnök fölött, amelyeket az utolsó szentgyónásod óta elkövettél. Például a tökéletes bánat felindításával. Indítsd fel az Oltáriszentség iránt a hitet, az imádás és a szeretet érzését. 

.

        Ima a lelki áldozáshoz

        Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! 

.

(Gondolj arra, hogy Jézus a lelki áldozás során most jön hozzád kegyelmeivel, majd folytasd:) 

.

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2020 Készítette www.wdx.ro