Filme PornoStart
Istoria parohiei
Lista preoţilor
Bisericile noastre
Colaboratori
Consiliul Parohial
Program Liturgic
Anunţuri
Lecturile zilei
Botez, Cununia, Înmormântarea
Regulamentul cimitirelor
Răposaţii noştrii
Cateheză
Situri recomandate
Vieţile sfinţilor
Contact
Album
Video

SEMNUL SFINTEI CRUCI

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

SALUTAREA ÎNGEREASCĂ

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

DOXOLOGIA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

CREZUL APOSTOLIC

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului. Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara; a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Duhul Sfânt; Sfânta Biserică catolică; împărtăşirea Sfinţilor; iertarea păcatelor; învierea morţilor; viaţa veşnică. Amin.

PRINCIPALELE ADEVĂRURI DE CREDINŢĂ SUNT:

 1. Este numai un singur Dumnezeu.
 2. Dumnezeu este drept: El răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.
 3. În Dumnezeu sunt trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
 4. A doua Persoană dumnezeiască s-a făcut om, pentru ca prin moartea sa pe Cruce să răscumpere pe oameni şi în veci să-i mântuiască.
 5. Sufletul omului este nemuritor.
 6. Harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului.

CELE ŞAPTE SACRAMENTE SUNT:

 1. Botezul.
 2. Mirul.
 3. Euharistia.
 4. Pocăinţa.
 5. Ungerea bolnavilor (Maslul).
 6. Preoţia.
 7. Căsătoria.

CELE ZECE PORUNCI ALE LUI DUMNEZEU

 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alţi dumnezei în afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.
 2. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
 3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.
 4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. Să nu faci fapte necurate.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.
 10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.

CELE CINCI PORUNCI ALE BISERICII

 1. Să sfinţeşti sărbătorile rânduite de Sfânta Biserică şi să asculţi sfânta Liturghie întreagă în toate duminicile şi sărbătorile de poruncă.
 2. Să ţii posturile rânduite de sfânta Biserică şi să nu mănânci carne vinerea şi în celelalte zile oprite.
 3. Să-ţi mărturiseşti păcatele cel puţin o dată pe an şi să primeşti sfânta Împărtăşanie în timpul Paştelui.
 4. Să nu faci nuntă în zilele oprite.
 5. Să plăteşti Bisericii simbria şi celelalte datorii către ea, după legi şi obiceiuri.

ACT DE CREDINŢĂ

Doamne, Dumnezeul meu, cred cu tărie tot ce ne-ai descoperit Tu, adevărul veşnic şi negreşelnic, şi ce ne învaţă sfânta Biserică.
Cred mai ales în tine, unul şi adevăratul Dumnezeu în trei Persoane egale şi totuşi deosebite, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cred în Isus Cristos, Fiul unic al Tatălui, care s-a născut din Maria Fecioara, a pătimit, a murit şi a înviat pentru mântuirea noastră.
Cred că Tu eşti drept şi dai fiecăruia după faptele sale: pe cei buni îi răsplăteşti cu fericirea cerească, iar pe cei răi îi pedepseşti cu osânda veşnică a iadului. În această credinţă vreau să trăiesc şi să mor. Doamne, întăreşte-mi credinţa. Amin.

ACT DE NĂDEJDE

Doamne, Dumnezeul meu, nădăjduiesc cu încredere deplină că-mi vei dărui, din bunătatea ta şi prin meritele lui Isus Cristos, iertarea păcatelor, harul tău şi fericirea veşnică, fiindcă Tu mi-ai făgăduit acestea şi eşti nesfârşit de credincios făgăduinţelor tale. Amin.

ACT DE IUBIRE

Doamne, Dumnezeul meu, te iubesc din toată inima, din tot sufletul şi din toate puterile mele şi mai presus de orice, pentru că eşti nemărginit de bun şi vrednic de iubire. Iubesc şi pe aproapele ca pe mine însumi din dragoste către tine şi iert din inimă pe toţi aceia care mi-au greşit.
Doamne, fă să te iubesc din ce în ce mai mult. Amin.

ACT DE CĂINŢĂ

Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele şi le urăsc mai presus de toate, pentru că prin ele am pierdut harul tău şi împărăţia cerului şi m-am făcut vrednic de pedeapsa veşnică a iadului; dar mai mult mă căiesc pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu, atât de mare şi atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău, să nu mai păcătuiesc şi să fug de orice prilej de păcat. Amin.

PENTRU CA SĂ DOBÂNDIM IERTAREA PĂCATELOR PRIN
SACRAMENTUL POCĂINŢEI SE CER CINCI LUCRURI:

 1. Să ne aducem aminte de toate păcatele de moarte ce le-am făcut, şi de câte ori le-am făcut.
 2. Să ne căim de toate păcatele de moarte ce le-am făcut, pentru că prin ele am mâniat pe Dumnezeu şi ne-am făcut vrednici de pedeapsa veşnică a iadului.
 3. Să făgăduim lui Dumnezeu că, prin harul lui, nu vom mai face nici un păcat de moarte.
 4. Să mărturisim preotului toate păcatele de moarte, de care ne amintim, spunându-i şi de câte ori le-am făcut pe fiecare din ele.
 5. Să împlinim pocăinţa dată de duhovnic.

PENTRU CA SĂ PRIMIM SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE SE CERE:

1. Să ştim şi să credem că în Sfânta Împărtăşanie primim trupul şi sângele Domnului nostru Isus Cristos.
2. Să fim fără păcat de moarte.
3. Să nu mâncăm şi să nu bem cel puţin o oră înainte de a ne împărtăşi.
4. Să ne rugăm înainte şi după primirea Sfintei Împărtăşanii.

RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE SPOVADĂ

Doamne Dumnezeule, Părintele meu ceresc, primeşte-mă cu bunătate şi îndurare. Vreau să fac o spovadă bună, ca să fiu primit în rândul copiilor tăi.
Ştiu bine că fără harul tău nu pot face nimic.
De aceea, te rog, trimite pe Duhul tău cel Sfânt, care să mă ajute să mă spovedesc cum se cuvine.
Vino, Duhule Sfânt, şi luminează mintea mea, ca să cunosc păcatele ce le-am săvârşit; mişcă inima mea, ca să mă căiesc de ele, întăreşte voinţa mea ca să mă hotărăsc să mă îndrept; ajută-mă să spun duhovnicului tot ce am greşit şi să nu ascund nici un păcat de moarte.

CERCETAREA CONŞTIINŢEI

Vezi aici.

ACT DE CĂINŢĂ ŞI PROPUNERE

Vezi aici sau:

Îmi pare rău din toată inima de toate păcatele mele, pentru că prin ele te-am supărat pe tine, Doamne, care eşti atât de bun şi vrednic de iubire. Îţi făgăduiesc că mă voi strădui din toate puterile să nu mai păcătuiesc şi să ocolesc ocaziile de păcat.

MĂRTURISIREA PĂCATELOR

Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi Sfinţiei Voastre, Părinte, păcatele mele. M-am spovedit acum … (spune când te-ai spovedit ultima dată).
De atunci am făcut următoarele păcate…
Apoi mărturiseşte sincer păcatele tale şi răspunde la întrebările ce ţi le pune preotul. Când ai terminat cu păcatele, spune:
Mă învinuiesc aşa cum mă ştie Dumnezeu vinovat, mă învinuiesc şi de păcatele de care nu-mi aduc aminte – şi cer de la Dumnezeu iertare, iar de la Sfinţia Voastră, Părinte, pocăinţă şi dezlegare.

Ascultă sfaturile pe care ţi le dă preotul; ia seama la pocăinţa pe care trebuie să o faci. Aşteaptă până când preotul îţi va spune să-ţi exprimi căinţa. Atunci poţi spune:
Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, fie-ţi milă de mine, păcătosul!

Sau alte formule. Preotul rosteşte dezlegarea la care vei răspunde:
Amin!

Întorcându-te la locul tău, poţi spune următoarea rugăciune drept mulţumire:

RUGĂCIUNE DUPĂ SPOVADĂ

Domnul şi Dumnezeul meu, cât de bun ai fost cu mine: mi-ai iertat toate păcatele; mi-ai dat înapoi harul sfinţitor; m-ai făcut din nou copilul tău. Îţi mulţumesc din toată inima. Mă voi strădui de azi înainte să mă port mai bine, să nu te mai supăr prin nici un păcat.
Ajută-mă şi întăreşte-mă cu harul tău, fără de care nu pot face nici un bine. Fă să rămân statornic în bine până la sfârşit.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi a mea, roagă-te pentru mine, ca să nu mai supăr niciodată pe Fiul tău preaiubit, Mântuitorul meu Isus Cristos. Amin.

Parohia Romano Catolică Sfântul Mihai din Săcele Turcheş 2023 Realizat de www.wdx.ro