Filme PornoStart
Istoria parohiei
Lista preoţilor
Bisericile noastre
Colaboratori
Consiliul Parohial
Program Liturgic
Anunţuri
Lecturile zilei
Botez, Cununia, Înmormântarea
Regulamentul cimitirelor
Răposaţii noştrii
Cateheză
Situri recomandate
Vieţile sfinţilor
Contact
Album
Video

STATUTUL DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR PAROHIEI

SFÂNTUL MIHAI

SĂCELE-TURCHEŞ

   

 Aprobat de Arhiepiscopie cu numărul 667-2013, la data de 22. 04. 2013. 

.

OBIECTUL STATUTULUI 

.

Statutul îşi produce efectele juridice asupra următoarelor cimitire:

  

Cimitirul din Turcheş:

a) Denumirea localităţii unde este situat cimitirul: Turcheş

b) Numărul topografic la care se află intabulat cimitirul: 966/1457

c) Adresa cimitirului: Str. Cerbului  nr. 4

d) Proprietarul imobilului: Parohia Romano Catolică Săcele-Turcheş

e) Dobândit cu titlu de drept proprietate: 7638/1910cp 

.

Cimitirul din Satulung:

a) Denumirea localităţii unde este situat cimitirul: Satulung

b) Numărul topografic la care se află intabulat cimitirul: 3581/7010.

c) Adresa cimitirului: Str. Zizinului nr. 6.

d) Proprietarul imobilului: Parohia Romano Catolică  Săcele-Turcheş

e) Dobândit cu titlu de drept concesiune: în temeiul Contractului de concesiune 2238/30.04.1996 încheiat cu Primăria Municipiului Săcele. 

.

Statutul de administrare a cimitirelor intră în vigoare la data aprobării acestuia de Arhiepiscopie, începând cu această  toate regulamentele de funcţionare şi obiceiurile de utilizare a cimitirelor sunt nule de drept.  

.

.

1. STATUTUL JURIDIC AL CIMITIRULUI

1.1. În calitate de proprietar, Parohia este administratorul cimitirului. Măsurile privind administrarea cimitirului sunt exercitate de Parohie prin hotărâri ale Consiliului Parohial.

1.2. Cimitirul constituie proprietatea exclusivă a Parohiei, pe cale de consecinţă persoane private nu îşi pot exercita drept de proprietate asupra acestuia, dar pot dobândi drept de folosinţă, concesiune a mormintelor, locurilor de veci dat de Consiliul Parohial în temeiul condiţiilor stabilite de Articolul 4. din prezentul Statut.

.

2. DESTINAŢIA ŞI REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ A CIMITIRULUI

. 

2.1. Cimitirul face parte din locurile, pe care în urma sfinţirii sau binecuvântării lor rânduite prin cărţile liturgice, enoriaşii le folosesc pentru înmormântare. (Can. 1205 din Codul de Drept Canonic: Codex Iuris Canonici)

2.2. Toate persoane care intră în cimitir sunt obligate să aibă o conduită demnă de omagiul adus morţilor, în acest sens în cimitir sunt interzise toate acele activităţi sau acţiuni care contravin caracterului sfânt al locului, care sunt incompatibile cu caracterul demn de pioşenie a cimitirului, respectiv care ar produce consternare în rândul enoriaşilor, ca de exemplu:

- sunt interzise fumatul, consumul de băuturi alcoolice pe toată suprafaţa cimitirului;

- este interzisă intrarea în cimitir într-o ţinută care contravine decenţei publice;

- este interzis accesul animalelor, păşunarea acestora în cimitir;

- este interzisă depozitarea deşeurilor, gunoaielor, cu excepţia locului special amenajat pentru acestea;

- este interzis accesul cu automobile în cimitir, cu excepţia transporturilor de materiale.

. 

2.3. De respectarea ordinii interioare a cimitirului, şi în special pentru păstrarea caracterului sfânt al cimitirului răspunde Curatorul cimitirului.

.

3. AMENAJAREA MORMINTELOR

3.1. Suprafaţa cimitirului este împărţită în parcele, respectiv pe rânduri, mormintele aşezate pe aceste rânduri sunt prevăzute, ţinerea evidenţei acestora face parte din atribuţiunile Parohiei. Este permisă şi ţinerea evidenţei electronice a mormintelor, dar evidenţa trebuie păstrată şi sub formă de înscris (dactilografiată) pentru arhivarea în condiţii de siguranţă maximă a acesteia.

3.2. Atribuirea mormintelor face parte din atribuţiunile Curatorului cimitirului.

. 

3.3. Dimensiunile mormintelor sunt următoarele:

– mormânt cu un loc de veci: 140 cm x 250 cm,

– mormânt cu două locuri de veci 240 cm x 250 cm,

– între mormintele împrejmuite se poate amenaja o cale de acces de 40 cm   lăţime.

3.4. Adâncimea prevăzută a mormântului este de 200-220 cm, în cazul suprapunerii de sicrie cu ocazia înhumării adâncimea admisă va trebui să fie  160 cm.

.

4. OBŢINEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ A MORMÂNTULUI

4.1. În cimitirele Parohiei pot obţine dreptul de folosinţă a mormintelor acei enoriaşi romano-catolici care sunt în evidenţa Parohiei, şi care în localitate nu dispun de un loc de veci în vre-unul din cimitirele Parohiei Romano Catolice sau în alte cimitire din localitate, care nu aparţin Parohiei Romano Catolice.

4.2. Dreptul de folosinţă a mormântului poate fi obţinut prin concesionarea acestuia prealabilă sau cu ocazia înmormântării.

. 

4.3. În mormântul familiei poate fi înmormântat membrul de familie decedat de confesiune romano-catolică, sau în cazul unei căsătorii mixte, membrul de familie decedat care a aparţinut unei alte confesiuni, cât şi fii şi fiicele necăsătorite de confesiune romano-catolică sau care au aparţinut unor alte confesiuni.  

.

4.4. Dreptul de folosinţă a mormântului nu este transmisibil, dar ruda a fostului concesionar, rudă directă de ramură genealogică de confesiune romano-catolică, care re-concesionează locul de veci, poate obţine dreptul de folosinţă a acestuia. În cazul în care părintele concesionar are mai muţi copii, numai unul din aceştia poate dobândi dreptul de folosinţă a mormântului, condiţiile prevăzute la Al. 4.3. devenind obligatorii şi pentru acesta.

4.5. În cazul în care în familie linia genealogică romano-catolică este întreruptă, aparţinătorii pot să concesioneze în continuare locul de veci numai în vederea omagiului adus celor decedaţi, dar nu pot folosi mormântul pentru înhumarea altor persoane decedate.

4.6. Nu pot obţine locuri de veci acele persoane, care:

- nu sunt de confesiune romano-catolică

- nu sunt înregistraţi în evidenţele Parohiei,

- nu au adresa de domiciliu în localitate

- au părăsit în mod formal Biserica Romano Catolică

- renunţă la mormântul existent de pe raza localităţii în schimbul obţinerii unui drept de folosinţă în cimitirul catolic.

4.7. Nu pot fi înhumaţi în cimitirele Parohiei:

- persoanele decedate în cazul cărora legile bisericeşti interzic explicit înmormântarea religioasă în temeiul can. 1184 din Codul de Drept Canonic:

- apostaţii, ereticii şi schismaticii notorii;

- cei care au ales incinerarea propriului trup din motive contrare credinţei creştine;

- ceilalţi păcătoşi învederaţi, cărora nu este posibil să li se acorde funeralii ecleziastice fără scandal public pentru credincioşi.

- persoanele care fac parte din grupări religioase, care atacă Învăţătura Bisericii Romano Catolice.

- Dacă există vreun dubiu, să fie consultat Ordinariul locului şi să se rămână la decizia lui.

4.8. În cazul în care Parohia atribuie altui solicitant mormântul expirat, pe care a fost edificat un monument funerar, doi consilieri şi un specialist în construcţia monumentelor funerare vor evalua respectivul monument, întocmesc un proces verbal de evaluare în care vor consemna valoarea acestuia stabilită cu ocazia evaluării.

4.9. Cuantumul taxelor aferente mormintelor sunt stabilite de Consiliul Parohial. Aceste taxe nu pot fi plătite în rate.

4.10. Mormintele clericilor constituie locuri de veci blocate pentru atribuire. Respectivele morminte pot fi folosite numai pentru înmormântarea clericilor.

4.11. În cazuri bine fundamentate Parohia poate atribui locuri de veci gratuite.

4.12. Dreptul de folosinţă a unui loc de veci este în vigoare timp de 10 ani. Acest drept se poate prelungi pentru alte perioade de câte 10 ani prin plata taxei de re-concesiune în cuantumul actualizat prin hotărâre a Consiliului Parohial.

4.13. Parohia o înştiinţează pe  persoana cu drept de folosinţă asupra locului de veci în ultimul an, mai precis în al zecelea an de concesiune, aducându-i la cunoştinţă data expirării perioadei de concesiune. Înştiinţarea se va face prin scrisoare trimisă la adresa ce figurează în evidenţa privind cimitirele.

4.14. În cazul în care în urma înştiinţării persoanei cu drept de folosinţă asupra mormântului nu îşi manifestă intenţia de prelungire, după expirarea perioadei de concesiune de 10 ani Parohia va repeta înştiinţarea, în care se va menţiona data expirării acestei perioade, şi faptul, că persoanei având dreptul de folosinţă i se acordă o perioadă de graţie de 1 an. După expirarea perioadei de graţie, în lipsa re-concesionării dreptul de folosinţă a locului de veci încetează, şi de acesta dispune în continuare Parohia.

4.15. Deschiderea mormântului în vederea înmormântării defunctului poate fi  făcută numai după predarea adeverinţei de înhumare.  Deschiderea mormântului cu orice alt scop poate avea loc numai pe baza autorizaţiei primite de la autorităţile competente.

.

5. PIERDEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ A LOCULUI DE VECI

5.1. Familia care dispune de dreptul de folosinţă a mormântului pierde acest drept:

- în cazul în care nu a plătit taxa de re-concesiune nici pe parcursul perioadei de graţie de 1 an acordate de Parohie după expirarea perioadei de concesiune a locului de veci de 10 ani;

- dacă renunţă în scris la acest drept;

- în cazul în care linia genealogică romano-catolică este întreruptă, în temeiul Al. 4.4. din prezentul Statut;

- în cazul în care mormântul se goleşte în urma deshumării;

- în cazul în care nu îngrijește mormântul pe o perioadă mai mare de 2 ani după o notificare prealabilă; 

- în cazul în care nu se respectă punctul 7.3.

5.2. Parohia are dreptul să atribuie mormintele ne re-concesionate altor solicitanţi, rămăşiţele pământeşti aflate în mormânt se vor reînhuma în acelaşi mormânt cu omagiul creştinesc cuvenit.

.

6. LUCRĂRILE EFECTUATE ÎN CIMITIR

. 

6.1. Toate lucrările efectuate în cimitir exceptând lucrările de îngrijire a mormintelor de către rude şi aparţinători, amenajarea şi împodobirea  cu flori şi alte elemente de vegetaţie  a mormintelor – vor fi efectuate cu acordul prealabil al administratorului cimitirului.

6.2. Se interzice efectuarea lucrărilor în cimitir în zilele de duminică şi de sărbătoare religioasă, cu excepţia lucrărilor de îngrijire a mormintelor.

6.3. Este interzisă deranjarea ceremoniei de înmormântare prin munca desfăşurată în cimitir.

6.4. Toată răspunderea pentru efectuarea lucrărilor din cimitir cade în sarcina persoanei care a obţinut autorizaţia de efectuare a lucrării. Orice abateri, inadvertenţe, refacerea şi despăgubirea eventualelor daune cauzate de aceste lucrări cad  în sarcina acestei persoane.

6.5. Lucrările de construcţii se vor termina şi materialele de construcţie se vor folosi în mod obligatoriu în termen de 10 zile de la data începerii lucrărilor.

6.6. După efectuarea lucrărilor de săpare necesare, pământul rămas în surplus, gunoiul precum şi celelalte deşeuri vor fi evacuate în mod obligatoriu din cimitir de constructorul mormântului la sfârşitul fiecărei zi de muncă. În cazul în care  folosirea materialelor de construcţie ar depăşii termenul de 10 zile, acestea vor fi folosite pentru repararea drumurilor de acces din incinta cimitirului, fără obligaţia de a plăti despăgubiri pentru acestea.  

.

.

7. ÎNGRIJIREA MORMINTELOR

7.1. Îngrijirea regulată a mormântului şi a vecinătăţilor imediate ale acestuia, păstrarea continuă a ordinii acestuia constituie obligaţia familiei şi aparţinătorilor care îl deţin cu drept de folosinţă.

. 

7.2. Este strict interzisă depozitarea gunoiului în incinta cimitirului în afara spaţiului special amenajat pentru aceasta.

. 

7.3. Persoana care deţine dreptul de folosinţă a locului de veci este obligată să remedieze, repare monumentul funerar care ar putea periclita siguranţa persoanelor care intră în cimitir. În caz contrar dreptul de folosinţă asupra mormântului încetează de drept. Membrul de familie având dreptul de folosinţă a mormântului va fi somat de proprietarul cimitirului cu privire la necesitatea remedierii, reparaţiei monumentului funerar.

. 

7.4. Administratorul cimitirului în calitate de proprietar are obligaţia de a asigura întreţinerea cimitirului, cosirea vegetaţiei, curăţenia şi menţinerea curăţeniei, adunarea, colectarea, transportul sau compostarea deşeurilor.

7.5. Administratorul cimitirului în calitate de proprietar are obligaţia de a se îngriji de întreţinerea gardului, drumurilor de acces şi a celorlalte părţi ale cimitirului.

7.6. Pentru îngrijirea mormintelor familia şi aparţinătorii pot folosii cişmeaua cu robinet din incinta cimitirului, având grijă de integritatea acestuia, după folosire sunt obligaţi să închidă robinetul.

7.7. Este interzisă depozitarea, păstrarea oricăror vase sau recipiente folosite la undarea florilor în incinta cimitirului.

7.8. Defrişarea copacilor, arbuştilor din incinta cimitirului, respectiv plantarea copacilor, arbuştilor pe morminte, sau lângă morminte, amplasarea de bănci lângă morminte de membrii familiei sau aparţinători se pot efectua numai cu acordul prealabil al Parohiei.  

.

7.9. Săparea mormântului, ducerea corpului neînsufleţit la mormânt, înhumarea acestuia nu aparţine serviciilor Parohiale. Aceste servicii trebuie solicitate firmelor de servicii funerare, echipelor de muncitori-gropari, sau se vor rezolva în cadrul întrajutorării familiale-prieteneşti.

.

8. RIDICAREA MONUMENTELOR FUNERARE

8.1. Aparţinătorii, familia persoanei decedate au dreptul de a edifica în memoria acestuia un monument funerar, cu condiţia prezentării preliminare construcţiei a proiectelor şi dimensiunilor exacte aferente acestuia şi pe baza aprobării lucrării de construcţie de Parohie.

. 

8.2. Lucrările pot fi demarate exclusiv cu ştirea Curatorului cimitirului. Curatorul cimitirului are dreptul de a opri, suspenda lucrările în temeiul Al. 8.3 din prezentul Statut.

8.3. În cazul în care persoanele implicate edifică un monument, care se abate de la proiectul  prezentat, viciază aspectul cimitirului, sau care ofensează gustul public, Parohia îşi rezervă dreptul de a dispune îndepărtarea acestuia. Îndepărtarea monumentului funerar în cauză va fi efectuată de persoanele implicate în edificarea acestuia în termen de 15 pe cheltuieli proprii. În cazul în care nu dau curs îndepărtării monumentului funerar în termenul prevăzut, Consiliul Parohial aprobă îndepărtarea monumentului funerar, cheltuielile ocazionate de aceasta vor fi rambursate Parohiei de cei implicaţi în ridicarea monumentului funerar.

8.4. Înaintea remedierii monumentelor funerare, ce ar impune transportul acestor monument în afara incintei cimitirului, este obligatorie obţinerea prealabilă a unei aprobări din partea Parohiei.

8.5. Dacă se impune ca fiind necesară ridicarea unui monument funerar nou într-un loc unde încă mai stă vechiul monument funerar, solicitantul este obligat să se consulte cu Parohia.

8.6. Este strict interzisă – fără aprobarea Parohiei – îndepărtarea monumentelor funerare având valoare de monument artistic, monument istoric prin vechimea atestată sau având valoare artistică din punct de vedere arhitectural.

8.7. Monumentul funerar constituie proprietatea familiei, aparţinătorilor defunctului. Se interzice îndepărtarea, deteriorarea sau modificarea monumentului funerar în urma prescrierii dreptului de folosinţă a mormântului, acesta trece de drept în proprietatea Parohiei.

.

9. CURATORUL CIMITIRULUI

9.1. Paza, supravegherea şi întreţinerea cimitirului va fi încredinţată unei persoane de confesiune romano-catolică, care a dovada îndeplinirii îndatoririlor ce decurg din calitatea de enoriaş.

. 

9.2. Atribuţiile Curatorului cimitirului sunt: desemnarea mormintelor, întreţinerea, curăţenia cimitirului, cosirea vegetaţiei dintre morminte, şi semnalarea abaterilor la Parohie.

9.3. Curatorul este împuternicit să oprească acţiuni, faptele, să suspende activităţile, în măsura în care acestea nu îndeplinesc criteriile prevăzute de Statutul de administrare a cimitirelor Parohiei.    

 

Prezentul Regulament a fost votat de către Consiliul Parohial,

şi aprobat de către Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia,

cu număru 667-2013, la data de 22. 04. 2013,

şi intră în vigoare la data de 01. 05. 2013. 

Parohia Romano Catolică Sfântul Mihai din Săcele Turcheş 2023 Realizat de www.wdx.ro