Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

A

Négyfalu-Türkösi

Szent MIHÁLY EGYHÁZKÖZSÉG

TEMETŐINEK

IGAZGATÁSI SZABÁLYZATA

 Jóváhagyva:  Főegyházmegyei Hatóság 667-2013 számmal.   

.

.

A TEMETŐSZABÁLYZAT HATÁLYA 

.

A temetőszabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: 

Türkösi temető:

a) A temető fekvése szerinti helységnév: Türkös

b) A temető helyrajzi száma: 966/1457

c) A temető címe: Cerbului  u. 4.

d) Az ingatlan tulajdonosa: Négyfalu-Türkös Római Katolikus Plébánia

e) Tulajdonjog megszerzése: 7638/1910cp 

.

Hosszúfalusi temető:

a) A temető fekvése szerinti helységnév: Hosszúfalu

b) A temető helyrajzi száma: 3581/7010.

c) A temető címe: Zizinului u. 6.

d) Az ingatlan tulajdonosa: Négyfalu-Türkös Római Katolikus Plébánia

e) Tulajdonjog megszerzése: 2238/30.04.1996 számú Polgármesteri hivatal koncessziós szerződésével. 

.

.

A temetőszabályzat a Főegyházmegyei Hatóság jóváhagyásának dátumával lép érvénybe és minden eddigi szokás és szabály érvényét veszíti.  

.

.

1. A TEMETŐ JOGI HELYZETE 

.

1.1. A temető fenntartója az Egyházközség, mint tulajdonos. A temetőre vonatkozó intézkedéseket az Egyházközség az Egyháztanács által gyakorolja. 

.

1.2. A temető kizárólag az Egyházközség tulajdona, ezért ott magánszemélyek tulajdonjoggal nem rendelkezhetnek. Használati jogot azonban szerezhetnek az Egyháztanácstól meghatározott feltételek mellett a temetőszabályzat 4. pontjában foglaltak értelmében.  

.

.

2. A TEMETŐ RENDELTETÉSE, ÉS RENDJE

.

2.1. A temető azon szent helyek közé tartozik, melyeket a liturgikus könyvekben erre előírt felszenteléssel vagy áldással az istentiszteletekre, vagy a hívők temetkezésére szánnak (Egyházi Törvénykönyv 1205. kán.).

.

2.2. A temető kegyeleti méltóságának megőrzésére mindenki köteles, ennek érdekében tilos a temetőben mindenféle olyan cselekmény vagy tevékenység, amely a hely szentségével ellentétes, a temető kegyeleti méltóságával össze nem egyeztethető, illetve a hívek körében botránkozásra adhatnak okot. Így például:

- a temető egész területén tilos a dohányzás, alkohol fogyasztása;

- a temetőben tilos közszemérmet sértő öltözetben megjelenni;

- tilos a temetőbe állatokat bevinni, legeltetni;

- tilos a hulladékot az erre kijelölt helyen kívül elhelyezni;

- tilos a temetőbe gépkocsival behajtani, kivéve síremlék, anyagszállítás esetét.

.

2.3. A temetőben megtartandó rendért, főként pedig a szent jellegének védelmével kapcsolatos dolgokért a Temetőgondnok felel.   

.

.

3. SÍRHELYEK KIALAKÍTÁSA

.

3.1. A temető területparcellákra, illetve sorokra van osztva, a sorokba rendezett sírhelyek sorszámokkal vannak ellátva, és nyilvántartásuk az Egyházközség feladata. A nyilvántartás elektronikus úton is vezethető, de gondoskodni kell a biztonságos megőrzéséről írott (nyomtatott) formában is.

.

3.2. A sirhelyek kijelölése a Temetőgondnok  hatáskörébe tartozik.

.

3.3. A sírhelyek méretei a következők:

– egyes sírhely 140 cm x 250 cm,

– kettes sírhely 240 cm x 250 cm,

– keretezett sírhelyek között 40 cm széles járda létesíthető.

.

3.4. A sírgödör mélysége 200-220 cm, rátemetés esetén legalább 160 cm kell legyen.  

.

.

4. SÍRHELY HASZNÁLATI JOGÁNAK MEGSZERZÉSE

. 

4.1. Az Egyházközség temetőiben használati jogot szerezhetnek azok a nyilvántartásunkban szereplő római katolikus hívek, akiknek a helységben valamelyik katolikus, vagy nem katolikus temetőben még nincs sírhelyük.

.

4.2. A használati jog megszerezhető előre megváltással vagy a betemetéssel egy időben.

.

4.3. A használati joggal rendelkező család sírhelyébe temethető a család római katolikus tagja, illetve vegyes házasság esetén a nem katolikus fél, ezen kívül a családhoz tartozó katolikus vagy nem katolikus meg nem nősült fiak, vagy férjhez nem ment lányok is.

.

4.4. A  sírhely   használati  jogát  átruházni  nem  lehet,  de  a  sírhelyet  újra megváltó római katolikus, egyenes ágú hozzátartozó használati jogot szerezhet. Több gyermek esetén csak az egyik gyermek szerezhet használati jogot. Rá is érvényesekek a jelen jogszabály 4.3. pontjába foglaltak.

.

4.5. Abban az esetben, ha a családban megszűnik a katolikus ág, a hozzátartozók a sírhelyet csak kegyeleti célból válthatják meg, de nem temetkezhetnek bele.

.

4.6. Nem kaphatnak sirhelyet azok :

- akik nem katolikusok;

- akik nincsenek a plébánia nyilvántartásában;

- akik a település valamelyik temetőjében már meglevő sirjukról azért mondtak le, hogy a katolikus temetőben használati jogot szerezzenek;

- akik nem rendelkeznek helybéli lakcimmel;

- akik formálisan is elhagyták a Katolikus Egyházat.

.

4.7. Nem temethetők a temetőbe azok:

- akikkel szemben az egyházi törvények az egyházi temetést kifejezetten tiltják az Egyházi Törvénykönyv 1184. kán. értelmében:

- a köztudottan hitehagyók, eretnekek és szakadárok;

- akik olyan vallási csoportokhoz tartoztak, amelyek támadják a Katolikus Egyház tanítását.

- akik testük elhamvasztását a keresztény hittel ellenkező okból választották;

- más nyilvánvaló bűnösök, akiket nem lehet egyházi temetésben részesíteni anélkül, hogy a hívek körében közbotrány ne támadna.

- ha valamilyen kétség támad, a helyi ordináriust (érsek/püspök) kell megkérdezni, és az ő megítélése szerint kell eljárni.

.

4.8. Abban az esetben, ha az Egyházközség az elévült sírhelyet – amelyen síremlék van – másnak a rendelkezésére bocsátja, 2 egyháztanácsos és egy sírkő faragó szakember felértékeli a síremléket, jegyzőkönyvbe rögzítve a megállapított értéket.

.

4.9. A sírhely díjakat (használati jog megszerzése és megváltás) az Egyháztanács állapítja meg. Ezen díjakat nem lehet részletben fizetni.

.

4.10. A temetőben levő klerikális személyek sírhelyei zárolt sírhelyeknek nyilvánítódnak. Ezen sírhelyek csak klerikális személyek temetkezésére használhatók fel.

.

4.11. Indokolt esetben az Egyházközség ingyenes sírhelyet adhat.

.

4.12. A sírhely használati joga 10 évig érvényes. Ezen jog újabb 10 éves periódusokra meghosszabbítható az Egyháztanács által meghatározott aktuális díj megfizetésével.

.

4.13. Az Egyházközség, a periódus utolsó, azaz 10. évében kiértesíti a használati joggal rendelkező személyt, ismertetve a periódus lejártának dátumát. A kiértesítés a temető-nyilvántartóban szereplő cím szerint levélben történik.

.

4.14. Amennyiben az első kiértesítésre nem nyilvánítják ki meghosszabbítási szándékukat, a 10 éves periódus lejárta után a kiértesítés megismétlődik, amelyben közölni kell a periódus lejártának dátumát, és azt, hogy a használati joggal rendelkező 1 év türelmi időt kap. Ennek elteltével, újraváltás hiányában a használati jog megszűnik, és a sírhellyel az Egyházközség rendelkezik.

.

4.15. Sírhely megnyitása temetkezés céljára csak a temetési engedély leadása után történhet. A sírhely bármi más okból történő megnyitása csak engedéllyel lehetséges.  

.

.

5. SÍRHELY HASZNÁLATI JOGÁNAK ELVESZTÉSE

.

5.1. A sírhely használati jogával rendelkező család elveszti a használati jogot:

- ha a 10 éves periódus lejárta utáni 1 év türelmi idő alatt sem váltották újra;

- ha a használati jogról írásban lemondanak;

- ha a családban megszünik a katolikus ág, a szabályzat 4.4. pontja értelmében;

- ha exhumálás következtében a sírhely megüresedett;

- ha a család - több mint 2 évig - felszólítás ellenére sem gondozza a sírhelyet

- ha a család nem tartja be a 7.3-as pontban foglaltakat

.

5.2. Az újra nem váltott sírhelyeket az Egyházközség jogosult másnak rendelkezésére bocsátani, a sírban levő földi maradványoknak ugyanabban a sírban való kegyeletes újrahelyezésével.  

..

.

6. A TEMETŐBEN VÉGZETT MUNKÁLATOK

. 

6.1. A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető fenntartójának előzetes engedélyével lehet elvégezni.

.

6.2. Vasárnap és egyházi ünnepnap a temetőben a sírhely gondozását kivéve munkálatokat végezni tilos.

.

6.3. A temetési szertartás rendjét a temetőben folyó munkával megzavarni tilos.

.

6.4. A temetőben végzett munkálatok teljes felelőssége az engedélyt elnyert személyt terheli. Bármilyen nemű rendellenesség, kár helyreállítása az illető költségén fog megtörténni.

.

6.5. A munkálatok megkezdését követően az építkezési anyagot 10 napon belül kötelező módon fel kell használni s a munkálatokat lezárni.

.

6.6. A szükséges ásások elvégzése után megmaradt fölösleges földet, szemetet vagy egyéb anyaghulladékot minden nap, a napi munka befejezése után a síremlék készíttető köteles a temetőből eltakarítani. Amennyiben az anyagok feldolgozása meghaladná a 10 napos határidőt, az anyagok a temető útjainak feljavítására használhatók fel, kártalanítási kötelezettség nélkül.  

.

.

7. A SÍRHELYEK GONDOZÁSA 

.

7.1. A hozzátartozók kötelessége a sírhely és közvetlen környékének gondozását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

.

7.2. Szemetet tárolni a kijelölt helyen kívül tárolni szigorúan tilos.

.

7.3. A biztonságot veszélyeztető síremléket, a sirhely használati jogával rendelkező hozzátartozó köteles helyreállitani, megjavitani. Ellenkező esetben megszűnik a használati joga. A helyreállítás, javítás szükségességére a temető tulajdonosa írásban felszólíthatja a hozzátartozót.

.

7.4. A temető fenntartója köteles a temető takarítását, kaszáltatását, tisztán tartását elvégezni, összegyűjteni és elszállítatni vagy komposztálni a hulladékot.

.

7.5. A kerítés és az utak a temető részei, karbantartásukról a temető fenntartója köteles gondoskodni.

.

7.6. A sírhelyek gondozásához a hozzátartozók használhatják a temető területén levő vízcsapot, vigyázva annak épségére, használata után kötelesek elzárni.

.

7.7. A temető területén, sírhelyek mellett tilos öntözésre használt edényeket tárolni.

.

7.8. A temető területéről a hozzátartozóknak fákat, bokrokat kivágni, ugyanakkor a sírhelyre, vagy akár melléje fákat, bokrot ültetni, padot állítani csak az Egyházközség engedélyével lehet.

.

7.9. A sírásás, a test sírhoz vitele, a sír betakarása nem tartozik az Egyházközség szolgáltatásai közé. Ezen szolgálatokat temetkezési vállalkozókkal, sírásást vállaló csoportokkal, vagy családi-baráti körben a hozzátartozóknak kell megoldani.   

.

.

8. SÍREMLÉK KÉSZÍTÉSE

. 

8.1. A halott hozzátartozói jogosultak síremléket állítani, az erre vonatkozó tervek és pontos méretek előzetes bemutatása, és az egyházközség jóváhagyása alapján.

.

8.2. A munkálatok elkezdése kizárólag a temetőgondnok tudtával történhet. A temetőgondnoknak jogában áll a munkálatok leállítása, felfüggesztése a jelen szabályzat 8.3. pontja szerint.

.

8.3. Ha az érintettek a bemutatott tervtől eltérő, a temető látványát rontó, vagy a közízlést sértő emléket állítanak, az Egyházközségnek jogában áll ezek eltávolítását elrendelni. Az eltávolítást az érintettek kell, hogy megtegyék a felszólítást követő 15 napon belül, saját költségükön. Amennyiben a felszólítást az adott időn belül nem hajtják végre, az Egyháztanács jóváhagyhatja a síremlék eltávolítását, melynek költségeit az érintettek kötelesek megtéríteni.

.

8.4. Síremlék javítása esetében, mely szükségessé teszi a síremléknek a temetőből való elszállítását, kötelező az Egyházközség előzetes jóváhagyásának megszerzése.

.

8.5. Abban az esetben, ha új síremlék állítása szükséges olyan helyen, ahol a régi síremlék még áll, a kérelmező köteles az Egyházközséggel előzetesen egyeztetni.

.

8.6. A műemlék értékű, a régiségüknél fogva történelmi jelentőségű, vagy építészeti szempontból művészeti értékű síremlékek elmozdítása szigorúan tilos, az Egyházközség engedélye nélkül.

.

8.7. A síremlék a halott hozzátartozóinak tulajdonát képezi. A sírhely használati jogának elévülésével a síremlék elmozdítása, károsítása vagy módosítása szigorúan tilos, és átmegy az Egyházközség tulajdonába.  

.

.

9. TEMETŐgondnok

. 

9.1. A temető őrzését, felügyeletét és gondozását római katolikus vallású és vallási kötelezettségeinek eleget tevő személyre, vagy személyekre kell bízni.

.

9.2. A temetőgondnok feladata: a sírhelyek kijelölése, a temetők tisztántartása, kaszálása, és rendellenességeket jelenteni a Plébánián.

.

9.3. A temetőgondnoknak jogában áll bármilyen cselekedet megállítása, felfüggesztése, amennyiben ezek nem teljesítik a Szabályzat által előírt kritériumokat.    

.

.

Jelen Szabályzatot az Egyháztanács megszavazta,

Főegyházmegyei Hatóság

(Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség)

667-2013-as szám alatt, 2013. április 22-én jóváhagyta,

és 2013. Május 1-i hatállyal lép életbe.

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2024 Készítette www.wdx.ro